Kraj / sekce:
Okres:
obnovit
S cestovatelem Milošem Beranem

S cestovatelem Milošem Beranem

... do Číny a dál, za exotikou. Trocha povídání a nádherné fotky

Co zaujalo Jiřího Macků

Co zaujalo Jiřího Macků

Každou středu i neděli něco trošinku hlubšího k zamyšlení od doyena redakce

Koronavirus ´2020

Koronavirus ´2020

Vše o pandemii, ať už si myslíte, že byla a bude, anebo naopak

Glosy Iva Fencla

Glosy Iva Fencla

Ze Starého Plzence až na kraj světa

TV glosář Ely Novákové

TV glosář Ely Novákové

Co budou dávat v bedně? Víme

Naše ekologie

Naše ekologie

Co si KL myslí a co mohou v této oblasti s čistým svědomím doporučit

Vaše dopisy

Vaše dopisy

V koši nekončí, ani v tom virtuálním na obrazovce

Sobota Pavla Přeučila

Sobota Pavla Přeučila

O víkendu jen lehčí čtení od našeho kulturního redaktora

Premiéry Pavla Přeučila

Premiéry Pavla Přeučila

Filmové hity. A kdy jindy než ve čtvrtek

Zápisníček A.V.

Zápisníček A.V.

Občasník šéfredaktorky, když má něco naléhavého na srdci. A zvířátko nakonec

Přečetli jsme

Přečetli jsme

Noviny, časopisy, weby, nic zajímavého nám neunikne. S naším komentářem pak ani vám

VIP skandály a aférky

VIP skandály a aférky

Vážně nevážně o událostech, které hýbou českým šoubyznysem

Komentář Štěpána Chába

Komentář Štěpána Chába

Každý den o tom, co hýbe (anebo pohne) Českem

Kultura

Kultura

Knížky rádi čteme, rádi o nich píšeme. Nechybí exkluzivní recenze

Tajnosti slavných

Tajnosti slavných

Chcete vědět, co o sobě slavní herci, herečky i zpěváci dobrovolně neřekli či neřeknou?

Kejklířský jarmark, Férová snídaně, Cesta do pravěku... Již v březnu odstartuje Živý Zlín. Navrhněte logo

03.03.2016
Kejklířský jarmark, Férová snídaně, Cesta do pravěku... Již v březnu odstartuje Živý Zlín. Navrhněte logo

Autor: zlin.eu

Popisek: Nabídka kulturních akcí ve Zlíně se letos rozrůstá, už nejde jen o náměstí Míru

Oblíbené akce jako Kejklířský jarmark, Vydržíš co primátor! či Hudební legendy Zlínska, ale i řada novinek: Férová snídaně, Cesta do pravěku nebo třeba Zlín dětem. Již v březnu odstartuje nový ročník akcí pro veřejnost Živý Zlín, známý v předchozích letech jako Živé (nejen) náměstí.

Cílem Živého (nejen) náměstí a nyní Živého Zlína je nabídnout veřejnosti možnost zdarma se pobavit na zajímavých akcích, a tím oživit veřejná prostranství. Na počátku šlo především o náměstí Míru, postupně se ale program přesouval i do okolí nebo na sídliště Jižní Svahy. V tomto trendu bude projekt pokračovat. „Nabídka se nám rozrůstá, už nejde jen o náměstí Míru a blízké okolí, ale o celé město. Jsme za to rádi. Věříme, že i letos si připravované akce najdou své návštěvníky, malé i velké,“ řekl náměstek primátora Ondřej Běták, který za vznikem projektu stojí.

Živé (nejen) náměstí

Letošním garantem programu bude Městské divadlo. „Zpracoval jsem koncept, který navazuje na to dobré, co se povedlo. Kromě toho se ale pokusíme posílit myšlenku zapojit do projektu aktivně co nejvíc Zlíňanů. V tomto smyslu si myslím, že je projekt pro budoucnost města zcela zásadní šancí,“ slíbil ředitel Městského divadla Petr Michálek.

Hned na úvod nabízejí organizátoři soutěž na vytvoření loga projektu Živý Zlín. Mělo by být originální, nezaměnitelné a nadčasové, nejlépe s návazností na předchozí grafický symbol Živého (nejen) náměstí. „Soutěže se může zúčastnit kdokoliv. Autor vítězného loga, které vybere nezávislá porota, se může těšit na odměnu 20 tisíc korun,“ sdělil Petr Michálek.

Živé (nejen) náměstí

Živý Zlín – úvodní akce programu:

26. března – Velikonoce v parku, 12 – 17 hodin, park Komenského
22. dubna – Přidejte se k nám, 16 – 19 hodin, náměstí Míru
30. dubna – Putování za tajemným zlínským hradem, 12 – 17 hodin, park Komenského, hrad Malenovice
14. května – Férová snídaně, 9 – 11 hodin, Gahurův prospekt
21. května – Obří deskové hry, 12 – 19 hodin, park Komenského
10. června – Vydržíš co primátor, 10 – 13 hodin, náměstí Míru

Živé (nejen) náměstí

Soutěž o vytvoření loga projektu Živý Zlín

Prˇedmeˇt jednokolove´ souteˇzˇe je vytvorˇeni´ na´vrhu loga projektu Živý Zlín. Logo by meˇlo by´t jednoduche´, origina´lni´, srozumitelne´, nezameˇnitelne´ a nadcˇasove´. Vi´tany´m, ale ne nezbytny´m prvkem je návaznost na loga projektů Živé náměstí a Živé (nejen) náměstí.  Logo by mělo mi´t podobu, vhodnou k jednotne´ prezentaci projektu na tiskovy´ch materia´lech, reklamni´ch a upomi´nkovy´ch prˇedmeˇtech, vizitka´ch, webovy´ch prezentaci´ch apod.

Souteˇzˇ je vyhla´sˇena´ jako verˇejna´ jednokolova´. U´cˇastnit se ji´ mohou fyzicke´ i pra´vnicke´ osoby, ktere´ rˇa´dneˇ vyplni´ prˇihla´sˇku a splni´ podmi´nky souteˇzˇe. Ze souteˇzˇe jsou vyloucˇeni cˇlenove´ hodnoti´ci´ komise.

Podmi´nky souteˇzˇe

Souteˇzˇi´ci´ prˇedlozˇi´ vyhlasˇovateli nejvy´sˇe 3 samostatne´ souteˇzˇni´ na´vrhy loga  ve forma´tu A4 v barevne´m a cˇernobi´le´m provedeni´.
1. Ke kazˇde´mu na´vrhu souteˇzˇi´ci´ prˇilozˇi´ kra´tky´ popis vcˇ. filosofie di´la.
2. Na´vrhy souteˇzˇi´ci´ch nesmi´ by´t cˇi´slova´ny ani autorsky oznacˇeny.
3. Oznacˇeni´ provede vyhlasˇovatel souteˇzˇe podle porˇadi´, v jake´m budou souteˇzˇni´ na´vrhy vyhlasˇovateli dorucˇeny.
4. Na´vrhy budou prˇedlozˇeny take´ v elektronicke´ podobeˇ v jednom z uvedeny´ch forma´tu° (PDF, JPEG, TIFF) v tiskove´ kvaliteˇ odpovi´daji´ci´ prˇedlozˇeny´m na´vrhu°m v papi´rove´ podobeˇ tak, aby vsˇechny na´vrhy souteˇzˇi´ci´ho byly na jednom oznacˇene´m nosicˇi CD/DVD nebo flash.
5. Logo musi´ splnˇovat na´lezˇitosti, aby mohlo by´t chra´neˇno ochrannou zna´mkou. Autorˇi na´vrhu° musi´ by´t vy´hradni´mi drzˇiteli vesˇkery´ch autorsky´ch pra´v k souteˇzˇni´m na´vrhu°m.
6. Na´vrhy vcˇetneˇ rˇa´dneˇ vyplneˇne´ a podepsane´ prˇihla´sˇky budou dorucˇeny osobneˇ nebo posˇtou na adresu Městské divadlo Zlín, třída T. Bati 4091/32, Zlín 761 87, v uzavrˇene´ oba´lce oznacˇene´ „SOUTEˇZˇ – LOGO – NEOTVI´RAT“ nejpozdeˇji do 31. března
7.Souteˇzˇi´ci´ svy´m podpisem na prˇihla´sˇce da´vaji´ najevo svu°j souhlas s podmi´nkami souteˇzˇe a s bezplatny´m publikova´ni´m souteˇzˇni´ch praci´. Ti´mto nejsou dotcˇena´ autorska´ pra´va souteˇzˇi´ci´ho k jeho di´lu.
8. Ze souteˇzˇe budou vyloucˇeny na´vrhy, ktere´ nesplni´ podmi´nky zada´ni´.
9. Vyhlasˇovatel si vyhrazuje pra´vo kdykoliv souteˇzˇ bez uda´ni´ du°vodu° ukoncˇit a nevybrat zˇa´dny´ ze souteˇzˇni´ch na´vrhu° k realizaci.
10. Zrusˇeni´m souteˇzˇe nevznika´ souteˇzˇi´ci´mu na´rok na na´hradu vznikle´ sˇkody.

Živé (nejen) náměstí

Hodnoceni´ souteˇzˇni´ch na´vrhu°:
Hodnoti´ci´ komise byla jmenova´na v tomto slozˇeni´:
MgA. Bohuslav Stránský, vedoucí ateliéru Digitální design na FMK UTB, MgA. Václav Skácel, pedagog FMK UTB, MgA. Petr Michálek, ředitel Městského divadla Zlín, Ondřej Běták, radní SMZ, Dalibor Stříbný, radní SMZ

Na´vrhy, splnˇuji´ci´ podmi´nky souteˇzˇe, administra´tor oznacˇi´ a prˇedlozˇi´ hodnoti´ci´ komisi. Z teˇchto na´vrhu° hodnoti´ci´ komise vybere nejvy´sˇe deset nejzdarˇilejsˇi´ch na´vrhu°. Hodnoti´ci´ komise sestavi´ porˇadi´ na´vrhu°.

Hodnoceny budou zejme´na celkova´ vy´tvarna´ u´rovenˇ rˇesˇeni´, originalita, nadcˇasovost, jednoduchost, srozumitelnost na´vrhu a take´ jeho spojitost s projektem. Pro zajisˇteˇni´ objektivity hodnoceni´ budou po celou dobu souteˇzˇe, tj. azˇ do konecˇne´ho rozhodnuti´, na´vrhy posuzova´ny jako anonymni´. Vyhla´sˇeni´ vy´sledku° souteˇzˇe probeˇhne 22. dubna 2016 na akci Přidejte se k nám. U´cˇastni´ci souteˇzˇe budou o vy´sledku pi´semneˇ informova´ni. Vy´sledky budou zverˇejneˇny na webovy´ch stra´nka´ch www.zlin.eu

Na´klady souteˇzˇi´ci´ch:
Na´klady, ktere´ vzniky souteˇzˇi´ci´m v souvislosti s u´cˇasti´ v souteˇzˇi, nese souteˇzˇi´ci´. Odmeˇnu ve vy´sˇi 20 000 korun vcˇetně DPH obdrzˇi´ autor, jehozˇ na´vrh bude hodnoti´ci´ komisi´ vybra´n k realizaci. Podmi´nkou poskytnuti´ odmeˇny je uzavrˇeni´ licencˇni´ smlouvy podle za´kona cˇ. 121/2000 Sb., o pra´vu autorske´m, o pra´vu souviseji´ci´m s pra´vem autorsky´m a o zmeˇneˇ neˇktery´ch za´konu° (autorsky´ za´kon). Touto smlouvou autor vybrane´ho na´vrhu postoupi´ vyhlasˇovateli vy´hradni´ a neomezenou licenci ke vsˇem zpu°sobu°m uzˇiti´ loga a logotypu.
Autor vi´teˇzne´ho na´vrhu se zavazuje prˇed vyplaceni´m odmeˇny dodat kompletni´ na´vrh loga (logomanua´l).
Kontaktni´ osoba: Anna Ambrozová

Součástí přihlášky do soutěže musí být jméno soutěžícího, datum narození, kontaktní údaje, věta: „Přihlašuji se do soutěže navytvoření loga projektu Živý Zlín,“ podpis.

Stalo se u vás něco, co by měli ostatní vědět? Napište na .

Vložil: Redaktor KL

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace