Kraj / sekce:
Okres:
obnovit
TV glosy, recenze, reflexe

TV glosy, recenze, reflexe

Ať se díváte na bednu, anebo přes počítač, naši autoři jsou s vámi

Rozhovory na okraji

Rozhovory na okraji

Mimo metropoli, mimo mainstream, mimo pěnu dní

Svět Tomáše Koloce

Svět Tomáše Koloce

Obtížně zařaditelné články autora, který moc nectí obvyklé žánry, zato je nebezpečně návykový

Krajské listy mají rády vlaky

Krajské listy mají rády vlaky

Někdo cestuje po hopsastrasse (pardon, dálnicích), jiný létá v oblacích, namačkaný jak sardinka...

Škola, základ života

Škola, základ života

Milovický učitel je sice praktik, o školství ale uvažuje velmi obecně. A 'nekorektně'

Na Ukrajině se válčí

Na Ukrajině se válčí

Komentáře a vše kolem toho

Praha 2 novýma očima

Praha 2 novýma očima

Vše o pražské Dvojce

Album Ondřeje Suchého

Album Ondřeje Suchého

Bratr slavného Jiřího, sám legenda. Probírá pro KL svůj bohatý archiv

Chvilka poezie

Chvilka poezie

Každý den jedna báseň v našem Literárním klubu

Naše ekologie

Naše ekologie

Co si KL myslí a co mohou v této oblasti s čistým svědomím doporučit

Literatura o šoa

Literatura o šoa

Náš recenzent se holocaustu věnuje systematicky

Vaše dopisy

Vaše dopisy

V koši nekončí, ani v tom virtuálním na obrazovce

Zápisníček A.V.

Zápisníček A.V.

Občasník šéfredaktorky, když má něco naléhavého na srdci. A zvířátko nakonec

Společnost očima KL

Společnost očima KL

Vážně nevážně o událostech, které hýbou českým šoubyznysem

Komentář Štěpána Chába

Komentář Štěpána Chába

Každý den o tom, co hýbe (anebo pohne) Českem

Tajnosti slavných

Tajnosti slavných

Chcete vědět, co o sobě slavní herci, herečky i zpěváci dobrovolně neřekli či neřeknou?

Kejklířský jarmark, Férová snídaně, Cesta do pravěku... Již v březnu odstartuje Živý Zlín. Navrhněte logo

03.03.2016
Kejklířský jarmark, Férová snídaně, Cesta do pravěku... Již v březnu odstartuje Živý Zlín. Navrhněte logo

Foto: zlin.eu

Popisek: Nabídka kulturních akcí ve Zlíně se letos rozrůstá, už nejde jen o náměstí Míru

Oblíbené akce jako Kejklířský jarmark, Vydržíš co primátor! či Hudební legendy Zlínska, ale i řada novinek: Férová snídaně, Cesta do pravěku nebo třeba Zlín dětem. Již v březnu odstartuje nový ročník akcí pro veřejnost Živý Zlín, známý v předchozích letech jako Živé (nejen) náměstí.

Cílem Živého (nejen) náměstí a nyní Živého Zlína je nabídnout veřejnosti možnost zdarma se pobavit na zajímavých akcích, a tím oživit veřejná prostranství. Na počátku šlo především o náměstí Míru, postupně se ale program přesouval i do okolí nebo na sídliště Jižní Svahy. V tomto trendu bude projekt pokračovat. „Nabídka se nám rozrůstá, už nejde jen o náměstí Míru a blízké okolí, ale o celé město. Jsme za to rádi. Věříme, že i letos si připravované akce najdou své návštěvníky, malé i velké,“ řekl náměstek primátora Ondřej Běták, který za vznikem projektu stojí.

Živé (nejen) náměstí

Letošním garantem programu bude Městské divadlo. „Zpracoval jsem koncept, který navazuje na to dobré, co se povedlo. Kromě toho se ale pokusíme posílit myšlenku zapojit do projektu aktivně co nejvíc Zlíňanů. V tomto smyslu si myslím, že je projekt pro budoucnost města zcela zásadní šancí,“ slíbil ředitel Městského divadla Petr Michálek.

Hned na úvod nabízejí organizátoři soutěž na vytvoření loga projektu Živý Zlín. Mělo by být originální, nezaměnitelné a nadčasové, nejlépe s návazností na předchozí grafický symbol Živého (nejen) náměstí. „Soutěže se může zúčastnit kdokoliv. Autor vítězného loga, které vybere nezávislá porota, se může těšit na odměnu 20 tisíc korun,“ sdělil Petr Michálek.

Živé (nejen) náměstí

Živý Zlín – úvodní akce programu:

26. března – Velikonoce v parku, 12 – 17 hodin, park Komenského
22. dubna – Přidejte se k nám, 16 – 19 hodin, náměstí Míru
30. dubna – Putování za tajemným zlínským hradem, 12 – 17 hodin, park Komenského, hrad Malenovice
14. května – Férová snídaně, 9 – 11 hodin, Gahurův prospekt
21. května – Obří deskové hry, 12 – 19 hodin, park Komenského
10. června – Vydržíš co primátor, 10 – 13 hodin, náměstí Míru

Živé (nejen) náměstí

Soutěž o vytvoření loga projektu Živý Zlín

Prˇedmeˇt jednokolove´ souteˇzˇe je vytvorˇeni´ na´vrhu loga projektu Živý Zlín. Logo by meˇlo by´t jednoduche´, origina´lni´, srozumitelne´, nezameˇnitelne´ a nadcˇasove´. Vi´tany´m, ale ne nezbytny´m prvkem je návaznost na loga projektů Živé náměstí a Živé (nejen) náměstí.  Logo by mělo mi´t podobu, vhodnou k jednotne´ prezentaci projektu na tiskovy´ch materia´lech, reklamni´ch a upomi´nkovy´ch prˇedmeˇtech, vizitka´ch, webovy´ch prezentaci´ch apod.

Souteˇzˇ je vyhla´sˇena´ jako verˇejna´ jednokolova´. U´cˇastnit se ji´ mohou fyzicke´ i pra´vnicke´ osoby, ktere´ rˇa´dneˇ vyplni´ prˇihla´sˇku a splni´ podmi´nky souteˇzˇe. Ze souteˇzˇe jsou vyloucˇeni cˇlenove´ hodnoti´ci´ komise.

Podmi´nky souteˇzˇe

Souteˇzˇi´ci´ prˇedlozˇi´ vyhlasˇovateli nejvy´sˇe 3 samostatne´ souteˇzˇni´ na´vrhy loga  ve forma´tu A4 v barevne´m a cˇernobi´le´m provedeni´.
1. Ke kazˇde´mu na´vrhu souteˇzˇi´ci´ prˇilozˇi´ kra´tky´ popis vcˇ. filosofie di´la.
2. Na´vrhy souteˇzˇi´ci´ch nesmi´ by´t cˇi´slova´ny ani autorsky oznacˇeny.
3. Oznacˇeni´ provede vyhlasˇovatel souteˇzˇe podle porˇadi´, v jake´m budou souteˇzˇni´ na´vrhy vyhlasˇovateli dorucˇeny.
4. Na´vrhy budou prˇedlozˇeny take´ v elektronicke´ podobeˇ v jednom z uvedeny´ch forma´tu° (PDF, JPEG, TIFF) v tiskove´ kvaliteˇ odpovi´daji´ci´ prˇedlozˇeny´m na´vrhu°m v papi´rove´ podobeˇ tak, aby vsˇechny na´vrhy souteˇzˇi´ci´ho byly na jednom oznacˇene´m nosicˇi CD/DVD nebo flash.
5. Logo musi´ splnˇovat na´lezˇitosti, aby mohlo by´t chra´neˇno ochrannou zna´mkou. Autorˇi na´vrhu° musi´ by´t vy´hradni´mi drzˇiteli vesˇkery´ch autorsky´ch pra´v k souteˇzˇni´m na´vrhu°m.
6. Na´vrhy vcˇetneˇ rˇa´dneˇ vyplneˇne´ a podepsane´ prˇihla´sˇky budou dorucˇeny osobneˇ nebo posˇtou na adresu Městské divadlo Zlín, třída T. Bati 4091/32, Zlín 761 87, v uzavrˇene´ oba´lce oznacˇene´ „SOUTEˇZˇ – LOGO – NEOTVI´RAT“ nejpozdeˇji do 31. března
7.Souteˇzˇi´ci´ svy´m podpisem na prˇihla´sˇce da´vaji´ najevo svu°j souhlas s podmi´nkami souteˇzˇe a s bezplatny´m publikova´ni´m souteˇzˇni´ch praci´. Ti´mto nejsou dotcˇena´ autorska´ pra´va souteˇzˇi´ci´ho k jeho di´lu.
8. Ze souteˇzˇe budou vyloucˇeny na´vrhy, ktere´ nesplni´ podmi´nky zada´ni´.
9. Vyhlasˇovatel si vyhrazuje pra´vo kdykoliv souteˇzˇ bez uda´ni´ du°vodu° ukoncˇit a nevybrat zˇa´dny´ ze souteˇzˇni´ch na´vrhu° k realizaci.
10. Zrusˇeni´m souteˇzˇe nevznika´ souteˇzˇi´ci´mu na´rok na na´hradu vznikle´ sˇkody.

Živé (nejen) náměstí

Hodnoceni´ souteˇzˇni´ch na´vrhu°:
Hodnoti´ci´ komise byla jmenova´na v tomto slozˇeni´:
MgA. Bohuslav Stránský, vedoucí ateliéru Digitální design na FMK UTB, MgA. Václav Skácel, pedagog FMK UTB, MgA. Petr Michálek, ředitel Městského divadla Zlín, Ondřej Běták, radní SMZ, Dalibor Stříbný, radní SMZ

Na´vrhy, splnˇuji´ci´ podmi´nky souteˇzˇe, administra´tor oznacˇi´ a prˇedlozˇi´ hodnoti´ci´ komisi. Z teˇchto na´vrhu° hodnoti´ci´ komise vybere nejvy´sˇe deset nejzdarˇilejsˇi´ch na´vrhu°. Hodnoti´ci´ komise sestavi´ porˇadi´ na´vrhu°.

Hodnoceny budou zejme´na celkova´ vy´tvarna´ u´rovenˇ rˇesˇeni´, originalita, nadcˇasovost, jednoduchost, srozumitelnost na´vrhu a take´ jeho spojitost s projektem. Pro zajisˇteˇni´ objektivity hodnoceni´ budou po celou dobu souteˇzˇe, tj. azˇ do konecˇne´ho rozhodnuti´, na´vrhy posuzova´ny jako anonymni´. Vyhla´sˇeni´ vy´sledku° souteˇzˇe probeˇhne 22. dubna 2016 na akci Přidejte se k nám. U´cˇastni´ci souteˇzˇe budou o vy´sledku pi´semneˇ informova´ni. Vy´sledky budou zverˇejneˇny na webovy´ch stra´nka´ch www.zlin.eu

Na´klady souteˇzˇi´ci´ch:
Na´klady, ktere´ vzniky souteˇzˇi´ci´m v souvislosti s u´cˇasti´ v souteˇzˇi, nese souteˇzˇi´ci´. Odmeˇnu ve vy´sˇi 20 000 korun vcˇetně DPH obdrzˇi´ autor, jehozˇ na´vrh bude hodnoti´ci´ komisi´ vybra´n k realizaci. Podmi´nkou poskytnuti´ odmeˇny je uzavrˇeni´ licencˇni´ smlouvy podle za´kona cˇ. 121/2000 Sb., o pra´vu autorske´m, o pra´vu souviseji´ci´m s pra´vem autorsky´m a o zmeˇneˇ neˇktery´ch za´konu° (autorsky´ za´kon). Touto smlouvou autor vybrane´ho na´vrhu postoupi´ vyhlasˇovateli vy´hradni´ a neomezenou licenci ke vsˇem zpu°sobu°m uzˇiti´ loga a logotypu.
Autor vi´teˇzne´ho na´vrhu se zavazuje prˇed vyplaceni´m odmeˇny dodat kompletni´ na´vrh loga (logomanua´l).
Kontaktni´ osoba: Anna Ambrozová

Součástí přihlášky do soutěže musí být jméno soutěžícího, datum narození, kontaktní údaje, věta: „Přihlašuji se do soutěže navytvoření loga projektu Živý Zlín,“ podpis.

Stalo se u vás něco, co by měli ostatní vědět? Napište na .

Vložil: Redaktor KL